Aanvraag procedure

SHV biedt ruimte voor talent en investeert in mensen, heeft aandacht voor het ongewone en is overtuigd van de kracht van eenvoud. Het door SHV opgerichte Fentener van Vlissingen Fonds vertaalt deze filosofie naar het cultuurveld in de stad en de provincie Utrecht. Al meer dan vijftig jaar ondersteunt en stimuleert het fonds op deze manier de makers van bijzondere kunst en cultuur. Juist artistiek meer risicovolle ambities kunnen daarom voor ondersteuning van het fonds in aanmerking komen. Het fonds steunt kunstenaars in de ontwikkeling van verrassende ideeën om daarmee hun eigen lijn uit te zetten.

Het bestuur betrekt bij haar evaluatie de artistieke kwaliteit, de betekenis voor de stad en/of provincie Utrecht en aandacht voor het ongewone.

Alleen aanvragen van rechtspersonen worden in behandeling genomen en niet die van natuurlijke personen.

Wie op basis van deze criteria in aanmerking voor subsidie denkt te komen kan via het webformulier een aanvraag indienen.

De vergaderingen in 2019 vinden plaats op 17 januari (deadline 16 december 2018), 4 april(deadline 17 maart) , 4 juli (deadline 16 juni) en 3 oktober (deadline 15 september).

5 belangrijke stappen:

Stap 1: Aanvragen minimaal drie maanden vóór aanvang van de activiteit indienen via het webformulier. U stuurt 1 bijlage mee (grootte bij voorkeur max 10 pagina's), t.w. het projectplan met daarin de projectomschrijving, de argumentatie en een goed uitgewerkt financieel plan (begroting + dekking).

Stap 2: U krijgt van het fonds een email met daarin de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Stap 3: Het bestuur komt op 17 januari, 4 april, 4 juli en 3 oktober bij elkaar om aanvragen te evalueren.

Stap 4: U wordt schriftelijk geïnformeerd of uw aanvraag wel of niet is gehonoreerd.

Stap 5: Het besluit van het bestuur wordt niet gemotiveerd en over het besluit kan niet worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.

Projectomschrijving

Geef een heldere omschrijving, die goed inzicht geeft in de activiteit of het project.

Argumentatie

Geef aan wat in uw optiek het belang of de toegevoegde waarde is van het project voor de stad en/of de provincie Utrecht.

Financieel plan

Geef een goed uitgewerkte, reële en onderbouwde inschatting van de kosten voor het project en geef aan op welke manier u de dekking denkt te realiseren. Belangrijk is ook om aan te geven hoeveel u zelf in het project investeert en bij welke andere subsidiënten of bedrijven u een financiële bijdrage heeft aangevraagd resp. welke partijen inmiddels een bijdrage aan het project hebben toegezegd.

Let op: het Projectplan mag niet groter zijn dan 7 Mb.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.